Necmettin Erbakan Ünv. Öğretim Üyesi

Yayınlarım

images

 

A1. Hamarta, E. (2009). A prediction of self-esteem and life satisfaction by social problem solving. Social Behavior and Personality, 37(1), 73-82.

A2. Hamarta, E., Deniz, M. E., ve Saltalı, N. (2009). Attachment styles as a predictor of emotional intelligence [Bağlanma stillerinin duygusal zekâyı yordama düzeyi].  Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Educational Sciences: Theory & Practice, 9(1), 195 – 229.

A3. Dilmaç, B., Hamarta, E., & Arslan, C. (2009). Analysing the trait anxiety and locus of control of undergraduates in terms of attachment styles [Üniversite öğrencilerinin sürekli kaygı ve denetim odaklarının bağlanma stilleri açısından incelenmesi]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice, 9(1), 127–159.

A4. Arslan, C., Dilmaç, B,& Hamarta, E. (2009) Coping with stress and trait anxiety in terms of locus of control: A study with Turkish university students. Social Behavior and Personality: An International Journal,37(6),791-800.

A5. Deniz, M. E.,  Hamarta, E. ve Arı, R.(2005). An investigation of social skills and  loneliness levels of university students with respect to their attachment styles in a sample of Turkish students. Social Behavior and Personality, 33(1), 19 -32.

A6. Arslan, C., Hamarta, E., & Uslu, M. (2010). The relationship between conflict communication, self-esteem and life satisfaction in university students. Educational Research and Reviews, 5(01), 31-034

A7. Dilmaç, B., Hamarta, E., & Aydoğan, D. (2010). The relationship between psychological symptoms and self-esteem of the students from Turkish and Turkish socıetıes in Turkey. GESJ: Education Science and Psychology, 1(16), 22-30.

A8. Dilmaç, B., Hamarta, E., Yigit, R., Yıldız, M. Büyükyıldırım, İ. (2011). The relationship between secondary school  students’ dysfunctional attitudes and their human values. European Journal of Educational Studies 3(2), 353-363.

A9. Hamarta, E., Deniz, M.E., Arslan, C., Dilmaç, B. (2012). The relationship between early separation anxiety, attachment styles and adjustment. The Online Journal of Counselling and Education, 1 (3), 97-106.

A10. Yılmaz, H.,  Hamarta, E., Arslan, C., & Deniz, M.E (2013). An investigation of loneliness, self-esteem and emotional intelligence skills in university students. International Journal of Academic Research Part B; 5(1), 205-209. DOI: dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2013/5-1/B.31 

A11. Hamarta, E. (2012). The relationship between adolescents’ social skill, perceived social support and social anxiety. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 4 (SI -1),  808-812.

 

A12.  Baltacı, Ö. & Hamarta, E. (2013). Analyzing the relationship between social anxiety, social support and problem solving approach of university students (Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı, Sosyal Destek ve Problem Çözme Yaklaşımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi). Education and Science, 38(167), 226-240.

A13. Hamarta, E., Ozyesil, Z., Deniz, M. &  Dilmac, B (2013). The prediction level of mindfulness and locus of control on subjective well-being. International Journal of Academic Research Part B5(2), 145-150.

A14. Deniz, M. E., Karakuş, Ö., Traş, Z., Eldeliklioğlu, J., Özyeşil, Z., Hamarta, E. (2013).  Parental Attitude Perceived By University Students As Predictors Of Subjective Well-Being And Life Satisfaction,  Psychology, 3(4), 169-173

A15. Tras, Z.,  Arslan, C..  Hamarta. E. (2013). An examination of resilience in university students in terms of self-esteem and social self-efficacy. International Journal of Academic Research Part B, 5(3), 325-330.

A16. Hamarta, E.  (2014).  An analysis of university students’ interpersonal problem solving approaches with respect to their perfectionism. International Journal of Academic Research Part B; 6(1), 271-276. DOI: dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2014/6-1/B.37

A17. Bedel, A., Işık, ve Hamarta, E. (2014).  Ergenler İçin Başa Çıkma Ölçeğinin EBÇÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması,  Eğitim ve Bilim, 39(176), 227-235.

A18. Baş, V., Hamarta, E. & Köksal, O. (2014). The Correlations Between The Meaning Of Life, Depression, Stress And Anxiety Among Unıversity Students, Agora Psycho-Pragmatica, 8(2) 36-50

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1. 1. Yılmaz, E., Hamarta, E. ve Deniz, M. E. (2004). Anasınıfı öğretmenlerinin, kendilerinin ve aday öğretmenlerinin görüşlerine göre dönüşümcü liderlik düzeylerinin incelenmesi, International Pre-School Educatıon Conference.
 2. Arslan, C. ve Hamarta, E.(2007). Eğitim fakültesi öğrencilerinin çatışma iletişimi yaklaşımlarının duygusal zeka açısından incelenmesi. I. International Symposium Emotional Intelligence and Communication,7-9 Mayıs, 62-71, İzmir, Turkey.
 3. Deniz, M. E., Öztürk, A. ve Hamarta, E. (2007). Duygusal zekanın yaşam doyumunu yordama gücü. I. International Symposium Emotional Intelligence and Communication, 7-9 Mayıs, 593-601, İzmir, Turkey İzmir, Turkey.
 4. Erozkan, A., Hamarta, E., Deniz, M. E., Ozyesil, Z., and Ata, S. (2009). The parenting styles bases of rejection sensitivity and self-compassion: an investigation with Turkish university students [Absract], First International Congress of Educational Research, May 1-3, Çanakkale, Turkey.
 5. Arslan, C., Hamarta, E., Üre, Ö., Özyeşil, Z. (2010). An investigation of loneliness and perfectionism in university students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 814–818
 6. Hamarta, E., Arslan, Y. (2010). Examination of the relationship between high school students’ perceived social support and social problem solving. Actes de la 2ème Conférence Internationale Éducation, Économie et Société – Paris.. Vol 2, 223-231, 21-24 July.
 7. Niemiec, C. P., Ahmad, I., Cheng, Y., Hamarta, E., Özyeşil, Z., & Yu, S-H. (2012, April). Provision of choice and grade focus in the written narratives of students from four countries. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Vancouver, Canada.
 8. Hamarta, E. Gürcan N. (2014). Examination Of The Relationship Between Adolescents’ Problematic Internet Use And The Adaptation. International Academic Conference , 7-8 Agust Prague 2014
 9. Şanal Karahan, F. , Hamarta, E. (2014).Çözüm Odaklı Envanter: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Sözlü Bildiri, International Counseling and Education Conference (3. Uluslararası Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Kongresi), May, 2014, Istanbul, Turkey.
 10. Hamarta, E., Zorlu, E., Şanal Karahan, F., Parmaksız, İ. (2014).Lise Öğrencilerinin Öz Denetim Becerileri ile Öfkeyi Yıkıcı İfade Etme ve Öfkeyle Olumlu Baş Etme Becerileri Arasındaki İlişki. Sözlü Bildiri, International Counseling and Education Conference (3. Uluslararası Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Kongresi), May, 2014, Istanbul, Turkey.
 11. Hamarta, E., Parmaksız, İ., Şanal Karahan, F., Zorlu, E. (2014).Ortaokul Öğrencilerinin Öz Bilinçleri (Öz Farkındalık) ile Utangaçlıkları Arasındaki İlişki. Sözlü Bildiri, International Counseling and Education Conference (3. Uluslararası Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Kongresi), May, 2014, Istanbul, Turkey.
 12. Şanal Karahan, F., Hamarta, E., Karahan, A., Y. (2014). Geriatrik Anksiyete Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması ve Psikometrik Özellikleri. Poster Bildiri, 7. Akademik Geriatri Kongresi, Mayıs, 2014, Antalya, Türkiye.
 13. Şanal Karahan, F., Hamarta, E., Karahan, A., Y. (2014). Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetleri ve Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumların Belirlenmesi. Poster Bildiri, 7. Akademik Geriatri Kongresi, Mayıs, 2014, Antalya, Türkiye.
 14. Segal, D., Şanal-Karahan, F., Hamarta, E., & Karahan, Y. (2014). The Turkish Adaptation and Psychometric Properties of the Geriatric Anxiety Scale, GSA Annual Scientific Meeting, November 5-9, Washington D.C., USA.

 

 

 

 

 

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

D1 Hamarta, E., Deniz, M. E. ve Üre, Ö. (2000). Grup rehberliğinin lise 1. sınıf öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerine etkisi (Konya Örneği). Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25. Yıl Özel Sayısı, 9-14.

D2. Üre, Ö.,  Yalçın, S. B. ve Hamarta, E. (2001).  Psikolojik danışma servisine başvuran üniversite öğrencilerinin psikolojik belirti düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 168-176.

D3. Deniz, M.E., Arslan, C., ve Hamarta, E. (2002). Lise öğrencilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 31, 374-389.

D4. Deniz, M.E., Avşaroğlu, S. ve Hamarta, E. (2004). Psikolojik danışma servisine başvuran üniversite öğrencilerinin psikolojik belirti düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17-18, 139-152.

D5. Kesici, Ş., Hamarta, E., ve Arslan, C. (2007). Mesleki karar verme zorlukları ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 329-342.

D6. Kesici, Ş., Hamarta, E. ve Arslan C., (2008). İlköğretim öğrencilerinin anne baba tutumları ve rehberlik ihtiyaçlarının mesleki karar verme zorluklarını yordaması. lköğretim Online, 7(2), 361-367, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

D7. Tümkaya, S., Hamarta, E., Deniz, M. E., Çelik, M. ve Aybek, B. (2008). Duygusal zekâ mizah tarzı ve yaşam doyumu: üniversite öğretim elemanları üzerine bir araştırma. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 30(3), 1-18.

D8. Hamarta, E. ve Demirbaş, E. (2009). Lise öğrencilerinin utangaçlık ve benlik saygılarının fonksiyonel olmayan tutumlar açısından incelenmesi.  Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.21, 237-245.

D9. Hamarta, E. (2009).  Ergenlerin sosyal kaygılarının kişilerarası problem çözme ve mükemmeliyetçilik açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 8(3), 729-740, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

D10. Hamarta, E., Arslan, C., Saygın, Y., & Özyeşil, Z. (2009). Benlik saygısı ve akılcı olmayan inançlar bakımından üniversite öğrencilerinin stresle başaçıkma yaklaşımlarının analizi. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(18), 25-42,

D11. Arslan, C., Hamarta, E., Arslan, E., & Saygın, Y. (2010).  Ergenlerde saldırganlık ve kişilerarası problem çözmenin incelenmesi. İlköğretim Online, 9(1), 361-378, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

D12. Hamarta, E., Baltacı, Ö., Üre, Ö. ve Demirbaş, E. (2010). Lise öğrencilerinin utangaçlıklarının algılanan anne baba tutumları ve problem çözme yaklaşımları açısından incelenmesi. Aile ve Toplum Dergisi.  21(6), 73-82.

D13. Bedel, A. Hamarta, E. (2014). Kişilerarası problem çözme ve akademik güdülenme arasındaki ilişki.  İlköğretim online, 13(2), 674-681.

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Baş, V, Hamarta, E.(2013). Üniversite öğrencilerinde değerler ve yaşamın anlamı  arasındaki ilişki. I. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi, 31-Ekim-02 Kasım, Konya.

E1. Traş, Z., Hamarta, E., Arslan, C. (2013). Ergenlerde benlik saygısının bağlanma ve sosyal problem çözme açısından incelenmesi. [Özet]  12. Ulusal PDR Kongresi’nde sunulan bildiri. Boğaziçi Üniversitesi, 8-11 Eylül, İstanbul.

E.2. Hamarta, E., Özyeşil, Z. , Deniz, M., ve Dilmaç, B. (2012). Bilinçli farkındalık ve denetim odağının öznel iyi oluşu yordama düzeyi. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-14 Eylül, 2012, İstanbul, Marmara Üniversitesi.

E3. Deniz, M. E., Hamarta, E., Arslan, C., ve Başçiftci, F. (2007). Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumu, umutsuzluk ve akademik başarılarının problem çözme yaklaşımları açısından incelenmesi. 16. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, 5-7 Eylül, Tokat.

E4. Deniz, M.E, Akuysal, S., Çelik C., Hamarta, E. (2006). İlköğretim öğrencilerinin depresyon ve benlik saygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, Muğla Üniversitesi 13-15 Eylül, Muğla.

E5. Durmuşoğlu, N., Hamarta, E., Deniz, M.E. ve Öztürk, A. (2006). Üniversite öğrencilerinin bağımlı kişilik özelliklerinin bağlanma stilleri açısından incelenmesi. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, Muğla Üniversitesi 13-15 Eylül, Muğla.

E6. Arı, R., Deniz, M. E., ve Hamarta, E.(2003).  PİO’ da öğrenim gören 9-16 yaş grubu kız öğrencilerinin öz-kavramı ve depresyon düzeylerinin incelenmesi. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 15-18 Ekim, Antalya.

E7. Hamarta, E., Baltacı, Ö., Üre, Ö. ve Demirbaş, E. (2009, Ekim). Lise öğrencilerinin utangaçlıklarının algılanan anne baba tutumları ve problem çözme yaklaşımları açısından incelenmesi [Özet]. X. Ulusal PDR Kongresi’nde Sunulan Bildiri, 21-23 Ekim, Adana, s. 180.

E8. Arslan, C., Hamarta, E., Özyeşil, Z. ve Saygın, Y. (2009, Ekim). Üniversite öğrencilerinde yalnızlığın kimlik statüleri açısından incelenmesi [Özet]. X. Ulusal PDR Kongresi’nde Sunulan Bildiri, 21-23 Ekim, Adana, s. 101.

E9. Hamarta, E., Arslan, C., Saygın, Y. ve Özyeşil, Z. (2009, Ekim). Üniversite öğrencilerinin stresle başaçıkma yaklaşımlarının, benlik saygısı ve akılcı olmayan inançlar açısından incelenmesi[Özet]. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda Sunulan Bildiri, 1-3 Ekim, İzmir, s.

E10. Tümkaya, S., Hamarta, E., Deniz, M. E., Çelik, M. ve Aybek, B. (2007,Ekim). Duygusal zekâ mizah tarzı ve yaşam doyumu: Üniversite öğretim elemanları üzerine bir araştırma [Özet]. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde Sunulan Bildiri, 17-19 Ekim, İzmir, s.264.

E11. Kesici, Ş., Hamarta, E. ve Arslan C., (2007, Ekim). İlköğretim öğrencilerinin anne baba tutumları ve rehberlik ihtiyaçlarının mesleki karar verme zorluklarını yordaması. [Özet]. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde Sunulan Bildiri, 17-19 Ekim, İzmir, s.313.

E12. Deniz, M. E., Avşaroğlu, S., Hamarta, E. (2004, Temmuz). Psikolojik danışma servisine başvuran üniversite öğrencilerinin psikolojik belirti düzeyleri [Özet], XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda Sunulan Bildiri, İnönü Üniversitesi, 6-9 Temmuz, Malatya, s. 191.

E13. Deniz, E., ve Hamarta, E. (2003, Temmuz). Üniversite öğrencilerinin sosyal beceri ve yalnızlık düzeylerinin bağlanma stilleri açısından incelenmesi [Özet]. VII. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde Sunulan Bildiri, İnönü Üniversitesi, 9-11 Temmuz, Malatya, s.9.

E14. Hamarta, E., Deniz, M. E, ve Uslu, M. (2001). Engelli çocuğu olan anne-babaların umutsuzluk düzeylerinin bazı değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi. 11. Özel Eğitim Kongresi Kitapçığı, Konya, s.39.

7.7.  Diğer yayınlar

F1. Hamarta, E. (2008). Eğitsel Rehberlik. (Editörler: Deniz, M. E. ve Erözkan, A.). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Maya Akademi Yayınları, Ankara.

F2. Deniz, M. E., Hamarta, E., ve Arslan, C., (2011). Riskli gruplar için yaşam becerileri geliştirme programı. Maya Akademi, Ankara.

F3. Deniz, M. E., Hamarta, E., Akdeniz, S. (2012). Öğrenme Güçlüklerinin Belirtileri. (Editör: S. Sunay Yıldırım Doğru). Öğrenme Güçlükleri. Ankara: Eğiten Kitap.

F4. Gürcan, N., Hamarta, E. (2013). Problemli İnternet Kullanımı ve Uyum.(Editörler: Melek Kalkan, Canani Kaygusuz). İnternet Bağımlılığı: Sorunlar ve Çözümler. Ankara: Anı.

F5. Hamarta, E. (2015). Zeka. Eğitimde Pozitif Psikoloji Uygulamaları (Editörler: Şerife Terzi, Bengü Ergüner Tekinalp.) Pegem Akademi. Ankara: 2015